Sakristane

Peter Schnetz
Domsakristan
Telefon 079 611 07 57
Maria Zdrinia
Sakristanin
René Syfrig
Sakristan
Telefon 079 824 23 21
Markus Von Arx
Sakristan Stv., Domschatzführungen
Telefon 079 814 52 05